Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten i Ballerup

§1. Navn
§2. Formål
§3. Medlemskab
§4. Medlemsmøder
§5. Generalforsamling
§6. Bestyrelsen
§7. Opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsesvalg
§8. Tegningsregler
§9. Økonomi
§10. Nedlæggelse

§ 1. Navn

Enhedslisten-Ballerup.

 

§ 2. Formål

Formålet er at repræsentere Enhedslisten lokalt.

 

§ 3. Medlemskab

 1. Alle medlemmer af Enhedslisten, som bor i lokalafdelingens område, er medlemmer af lokalafdelingen, med mindre de har valgt at være medlem af en anden afdeling.
   
 2. Medlemmer af Enhedslisten, som bor udenfor lokalområdet, kan søge om medlemskab i lokalafdelingen.

 

§ 4. Medlemsmøder

 1. Almindelige medlemsmøder indkaldes med mindst 1 uges varsel til alle medlemmer pr. brev eller via mail.

 2. Ekstraordinære medlemsmøder kan indkaldes skriftligt med kortere varsel.

 3. Møder, hvor der skal vælges repræsentanter, f.eks.til Enhedslistens årsmøde, delegeret konferencer og lignende, skal være indkaldt med mindst 2 ugers varsel.

 4. Eventuelle kampvalg skal foregå efter samme regler som ved Enhedslistens valg af bestyrelse.

 5. Øvrige beslutninger vedtages med almindeligt flertal.

 6. På medlemsmøderne kan der nedsættes emnegrupper og arbejdsgrupper ad hoc.

 7. Der skrives beslutningsreferat af alle møder. Disse referater offentliggøres senest før næste ordinære mødeindkaldelse.

 

§ 5. Generalforsamling

 1. En gang årligt afholdes generalforsamling, denne indkaldes per mail eller brev, med 3 ugers varsel.
   
 2. Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Kommende arbejde, herunder indkomne forslag angående dette
  5. Andre indkomne forslag
  6. Budget
  7. Valg af bestyrelse, kasserer og revisor
  8. Eventuelt
 3. I de år, hvor der er kommunalvalg, skal dagsordenen desuden indeholde punktet:
  - Valg af spidskandidater til Kommunalbestyrelsen
  - Aftale om partiskat og frikøb for valgte kandidater

   
 4. Forslag til generalforsamlingen skal være Bestyrelsen i hænde mindst 1 uge før generalforsamlingen.

 5. Bestyrelsen eller en fjerdedel af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med en nærmere fastsat dagsorden. Denne indkaldes med mindst 10 dages varsel
   
 6. Der tages referat af generalforsamlingen, og referatet sendes til alle medlemmer senest 14 dage efter generalforsamlingen

 

§ 6. Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen vælger af sin midte en eller flere kontaktpersoner
   
 2. Kassereren er medlem af bestyrelsen

 3. Bestyrelsen leder afdelingen, og kan tage beslutninger på dennes vegne mellem medlemsmøder og generalforsamling

 4. Bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer af afdelingen. Der føres referat over møderne

 5. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Dette sker på den årlige generalforsamling

 

§ 7. Opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsesvalg

 1. Valg af spidskandidater sker på generalforsamling

 2. Bestyrelsen fastsætter antallet af spidskandidater, der skal dog mindst vælges 2

 3. Valget af spidskandidater foregår skriftligt.

 4. Opstilling af øvrige kandidater sker på et senere medlemsmøde. Det tilstræbes at gøre listen så bred som muligt med hensyn til køn, alder, geografi og erhverv

 5. Opstilling til kommunalvalget sker i form af partiliste, således at kandidaterne vælges i den rækkefølge generalforsamlingen har ønsket

 6. Indkaldelse af kandidatforslag sker samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

§ 8. Tegningsregler

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post- og bankfuldmagter til kassereren. Afdelingen tegnes af kasseren og kontaktpersonen i forening.

 

§ 9. Økonomi

 1. For afdelingen hæfter alene dens formue.
   
 2. Afdelingen får sine økonomiske midler fra:
  1. Kontingentrefusion fra Enhedslisten
  2. Frivillige bidrag
  3. Stemmepenge ved kommunalvalg
  4. Partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen
 3. Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 10. Nedlæggelse

 1. Afdelingen kan nedlægges på en ekstraordinær generalforsamling,  hvis 3/4 af de fremmødte stemmer herfor

 2. Ved nedlæggelse overføres afdelingens midler til Enhedslistens  Landskontor, medmindre generalforsamlingen med 3/4-flertal beslutter at støtte andre røde og grønne formål 
Emneord: