Enhedslisten er med i Budget 2021

Børn og unge

Dagtilbud, BFO, Klub og Skole

I år var der lagt op til en besparelse via pris- og lønfremskrivningen. Det er lykkedes at friholde hele børne- og ungeområdet for besparelser og det er vi rigtig godt tilfredse med.

Enhedslisten har været imod Daginstitutionsstrukturen hvor beslutningskompetencen i daginstitutionerne er flyttet fra leder og daginstitutions bestyrelse til områdeleder og områdebestyrelse. Vi mener at beslutninger skal træffes så tæt på kerneopgaven som muligt og at det skal være det enkelte børnehus der styrer egen økonomi, har egne tillidsrepræsentanter og ikke mindst har en bestyrelse der har den fulde legitimitet til at sætte retning for daginstitutionen og beslutte hvordan de politiske målsætninger kommunalbestyrelsen vedtager skal opfyldes. Så i Enhedslisten ser vi frem til evalueringen i af dagtilbudsstrukturen næste år, så vi kan blive klogere på hvilke gode ting den har skabt og hvor den er uhensigtsmæssig og har forbedringspotentiale. 

I Enhedslisten har vi lige siden folkeskolereformen kæmpet for, at skoledagene blev kortere. Vi er meget tilfredse med at den kortere skoledag med bedre normeringer og længere tid i BFO og Klub nu cementeres i et fælles budget.

Enhedslisten har siden 2015 fået afsat flere millioner til Reading Recovery der gør en stor forskel for elever der har behov for en ekstra indsats for at kunne lære at læse. Vi har kunnet konstatere at de elever der har modtaget et Reading Recovery forløb bliver markant bedre læsere. Derfor er vi også glade for at vi har fået sat 0,35 mio. årligt til Reading Recovery.

Lighed i uddannelse

Det er gennem uddannelse vi kan skabe mere lighed, derfor er det også vigtig at alle elever har it-udstyr der understøtter deres læring. I Enhedslisten er vi glade for, at der er 8,4 mio. kr. i 2021 og herefter 3 mio. kr. årligt til udstyr i skolerne så alle elever på mellemtrin og i udskolingen kan få deres egen PC.

Specialundervisning

2020 blev året hvor en væsentlig andel af økonomien til specialundervisning er flyttet fra administration til skole. På den måde undgås lange ventetider, grundet bureaukrati, når der kun visiteres et par gange årligt og det betyder at skolerne nu kan sætte ind når en elev har behov for hjælp. I Enhedslisten har vi en forventning om at eleverne dermed hurtigere får den hjælp de har behov for og dermed kan komme ind i fællesskaberne igen.

Flere og flere børn har behov for hjælp og støtte og det er vigtigt at vi hjælper de børn. Så det er med stor tilfredshed at vi med budgettet kunne blive enige om at afsætte yderligere 6,5 mio. kr. årligt til specialundervisningsområdet.

Dagtilbud og Barnets første 1000 dage

I Enhedslisten har vi prioriteret at friholde daginstitutionerne for besparelser, det er heldigvis lykkedes, dermed er vi sikre på, at de midler der forventeligt kommer fra Christiansborg går ubeskåret til bedre normeringer.

Indeklima og faglokaler på skoler

Faglokaler og Indeklima trænger til et gevaldigt løft, det er simpelthen ikke i orden at elever sidder i lokaler, hvor der konsekvent bliver ulideligt varmt, så snart solen står op og skinner på store vinduesflader. Ligeledes er der behov for at faglokaler renoveres. Alt i alt er vi tilfredse med at der nu er afsat i 1,5 mio kr. til faglokaler.


Kriminalitetsforebyggelse

Ekstra midler til kriminalitetsforebyggelse

I Ballerup Kommune taber vi alt for mange unge på gulvet, og det har længe været et ønske fra Enhedslisten at opgradere vores forebyggelsesindsats så vi kan samle de unge op før de kommer så langt ud at vi har med rene politisager at gøre. Derfor er vi rigtig godt tilfredse med at der nu er afsat 0,45 mio. kr. årligt fra 2021 i ekstra midler til kriminalitetsforebyggelse.

Intromøder til foreningsliv om kriminaltetsforebyggelse

Det er vigtigt at alle de frivillige i Ballerup Kommunes foreninger kender til vores arbejde for børn og unge der har det svært. Derfor er et lille men vigtigt første skridt at de frivillige får kendskab til de tiltag Ballerup Kommune laver for, at alle børn og unge er en del af et fællesskab. Så de Frivillige ved hvor de kan henvende sig når børn eller unge har det svært og har behov for voksenhjælp.


Social- og Sundhed

Det specialiserede område

Det specialicerede voksen- og børneområde er fortsat udfordret, der er flere børn der har svært ved at klare de krav samfundet stiller til dem, flere børn der får diagnoser og flere unge der oplever at forventningerne bliver for store eller at verden for svær at takle. Samtidig skruer de private virksomheder prisen op på behandlingstilbud, opholdssteder og anden behandling. Derfor er Enhedslisten rigtig tilfredse med at det igen i år er lykkedes os at friholde området for nedskæringer.

Ældreområdet

Et stigende antal ældre betyder at der skal tilføres flere midler for at opretholde det samme serviceniveau, disse midler, 170 mio. kr. Bliver tilført over de kommende fire år, derudover er der enighed om at der skal kigges på vores demografiregulering så der fortsat er politisk årvågenhed på området.

Et stigende antal ældre lever, heldigvis, længere og sundere, desværre er der også en voksende gruppe ældre der bliver syge som de kommer op i alderen. Demens er et af de sygdomme som flere og flere rammes af, og det er en sygdom der kræver rigtig meget af vores medarbejdere, hvis de skal kunne levere en god service, derfor er Enhedslisten rigtig glade for at der årligt bliver afsat 1,2 mio. kr til kompetenceudvikling på demensområdet.

Tilgængelighed

Mange af vores ældre og handicappede borgere er afhængige af at vores områder er tilgængelige, så mange stejle trapper fx ikke kommer i vejen for indkøb eller rekreative oplevelser. Et af de områder hvor der i mange år har været et ønske om bedre tilgængelighed er ved banen under Ballerup Station, det afsættes der nu 1,5 mio. kr. for at realisere.
Derudover afsættes der 0,4 mio. kr. til etablering af omklædningsrum med loftlift på East Kilbride Badet. 


Erhverv- og Beskæftigelse

225-timers reglen

I Enhedslisten mener vi at nutidens beskæftigelsessystem har alt for stort fokus på kontrol, straf og sanktioner, derfor er vi glade for at vi med Budget 2021 får kigget på vores brug 225-timers reglen, da vi har en mistanke om at langt flere sanktioneres end hvad rimeligt er.

Skæve Boliger for de mest udsatte mennesker

Der er mennesker der af forskellige årsager ikke kan bo i en almindelig bolig, men alle mennesker har brug for tag over hovedet og et sted at høre til. I Enhedslisten har vi derfor i flere år presset på for at få bygget skæve boliger. Sidste år fik vi det med i aftalen, og i år har vi bygget videre på aftalen og udvidet den med at vi også skal tage kontakt til andre aktører end de almene boligselskaber som vi i årevis har forsøgt at råbe op.


Grøn Omstilling, Natur, Miljø og Klima

Vi er alle nødt til at tage ansvar, hvis det skal lykkes at skabe en fremtid, hvor vi bruger færre ressourcer, passer på naturen og reducerer klimabelastningen - det gælder også Ballerup Kommune.

I Enhedslisten er vi rigtig godt tilfredse med at administrationen er i gang med at lave en kortlægning, så vi får viden der fortæller os om, hvilken tilstand vores forskellige naturområder er i og hvordan de forskellige områder kan opnå den bedst mulige tilstand. Derfor er det også virkelig dejligt at der nu afsættes ekstra 0,3 mio til at lave naturforbedrende initiativer og de midler er der virkelig behov for så vi kan få sat gang i nogle af de tiltag naturkvalitet kortlægningen afdækker for både natur og rekreative tiltag.

Demokratisk involvering i udviklingen af vores natur er vigtig og derfor er det rigtig fint at alle beslutninger på dette område udmøntes efter dialog med både naturkvalitetsudvalget og Grønt Råd. Og endnu bedre at der skal skabes samarbejde med flere fx børn og virksomheder om både natur og klima. 

Klimaet styrkes med flere indsatser, hvoraf DK2020 er den absolut vigtigste. I denne indsats skal der udarbejdes en plan for hvordan Ballerup Kommune kan løfte sin del af Paris Aftalens målsætninger. Og ikke nok med det, klimatilpasning, natur, strategisk energiplanlægning og andre relevante områder skal også med ind i planen. Det skal sikes, at der er politisk og administrativ opbakning til at realisere planen. 

Derudover skal der laves en overordnet klimapolitik og for Enhedslisten har det været væsentligt at der bliver afsat penge til at realisere de beskrevne indsatser i strategien. Vi skal i gang med at tage ansvar for ressourceforbruget i hverdagen og derfor skal der fokus på klimarigtig adfærd ude på skolerne. Så er der en lille pris til en arbejdsplads der gør en særlig indsats for klimaet og det er da også meget fint, hvis det kan skabe lidt ekstra fokus.

Direkte genbrug er vigtigt vi har begrænsede ressourcer og hver gang vi fremstiller nye produkter udledes CO2, forbruges ofte kemikalier og vand. Det er med andre ord ganske fornuftigt at de materialer der kan genbruges direkte bliver genbrugt. Nu er vi enige om at finde en model som dem der er gode erfaringer med i Albertslund og Gentofte hvor flere ton byggematerialer eksempelvis genbruges direkte fra borger til borger.

Grøn mobilitet

Transportsektoren udgør en væsentlig klimabelastning, og derfor er det ret fjollet at de ledige parkeringspladser som der altid er til rådighed er svære at finde så bilister ligger og kører længe rundt efter en parkeringsplads i Ballerup. Derfor er Enhedslisten glade for at der nu afsættes penge til et elektronisk system der kan vise bilisterne hvor de ledige p pladser er.

Den mest klimavenlige transportform er at bruge cyklen og at gå, derfor er Enhedslisten glade for at der er afsat 0,5 mio kr. til at forbedre cyklisternes vilkår, fx cykelparkering samt 1,5 mio. kr. til at forbedre cykelstier.

Regeringen har heldigvis sat krav op om ladestandere og nu er der så også i Ballerup afsat 2 mio. kr til at opfylde lovgivningen, samt ressourcer til at undersøge muligheder for at lave succesfulde udbud der realiserer etableringen af el-ladestandere samt samarbejder med boligafdelinger og virksomheder for at etablere ladestandere.