Enhedslisten er med i Budget 2020

Børn og unge

BFO og Klub

I Enhedslisten har vi lige siden folkeskolereformen kæmpet for, at skoledagene blev kortere, da det lykkedes tidligere på året, nødvendiggjorde det yderligere finansiering til BFO og Klub, da pædagogerne fortsat skal være lige så mange timer i skolen som tidligere, ligesom den tre lektioner kortere skoledag modsvares af lige så mange timer med to voksne, kræver det flere pædagoger for at BFO og Klub kan holde tidligere åben. Vi er meget tilfredse med at den kortere skoledag med bedre normeringer og længere tid i BFO og Klub nu cementeres i et fælles budget, hvor alle partier er med.Vi er dog kede af at vi ikke i år har kunnet forhandle os til at friholde klub og BFO fra grønthøsterbesparelsen, eller til bedre normeringer til klubbernes og BFO´ernes vigtige arbejde.

Specialundervisning

2019 blev året hvor en væsentlig andel af økonomien til specialundervisning er flyttet fra administration til skole. På den måde undgås lange ventetider, grundet bureaukrati, når der kun visiteres et par gange årligt og det betyder at skolerne nu kan sætte ind når en elev har behov for hjælp. I Enhedslisten har vi en forventning om at eleverne dermed hurtigere får den hjælp de har behov for og dermed kan komme ind i fællesskaberne igen.

Flere og flere børn har behov for hjælp og støtte og det er vigtigt at vi hjælper de børn. Så det er med stor tilfredshed at vi med budgettet kunne blive enige om at afsætte yderligere 6,5 mio. kr. årligt til specialundervisningsområdet.

Dagtilbud og Barnets første 1000 dage

I Enhedslisten har vi prioriteret at friholde daginstitutionerne for den besparelse som alle andre områder rammes af. Det er lykkedes at friholde dagtilbuddene, så vi er sikre på, at de midler der forventeligt kommer fra Christiansborg går ubeskåret til bedre normeringer.
Desuden afsættes i alt 250.000 kr. til normeringerne i dagtilbuddene og yderligere 500.000 kr. der skal bruges til indsatser for de 10 procent børn vi er mest bekymrede for, en indsats der skal ligge i barnets første 1.000 dage.

Indeklima og faglokaler på skoler

Faglokaler og Indeklima trænger til et gevaldigt løft, det er simpelthen ikke i orden at elever sidder i lokaler, hvor der konsekvent bliver ulideligt varmt, så snart solen står op og skinner på store vinduesflader. Ligeledes er der behov for at faglokaler renoveres. Alt i alt er vi tilfredse med at der nu er afsat i 1,5 mio kr. til faglokaler og 3 mio kr. til indeklima.

Social- og Sundhed

Det specialiserede område

Det specialicerede voksen- og børneområde er udfordret, der er flere børn der har svært ved at klare de krav samfundet stiller til dem, flere børn der får diagnoser og flere unge der oplever at forventningerne bliver for store eller at verden for svær at takle. Samtidig skruer de private virksomheder prisen op på behandlingstilbud, opholdssteder og anden behandling. Igennem de seneste år har den udvikling givet store ekstraudgifter, hvilket har ledt til store budgetoverskridelser, som har krævet drastiske opbremsninger i hele den kommunale virksomhed, i praksis har det betydet ansættelsesstop, udskydelser og endda annullering af planlagte projekter. Vi må aldrig sætte økonomi over mennesker, og derfor er vi rigtig godt tilfredse med at der i budget 2020 er afsat de nødvendige penge til det specialiserede område.

Ældreområdet

Et stigende antal ældre betyder at der skal tilføres flere midler for at opretholde det samme serviceniveau, disse midler er blevet tilført, derudover er midlerne fra Værdighedspuljen fastholdt.
Hjemmeplejen har i de senere år oplevet højere og højere krav til faglighed og dokumentation, derfor er det nødvendigt med løbende uddannelse og kompetenceudvikling, hvorfor vi er glade for at der er afsat 2,2 millioner årligt til denne indsats, som også indeholder bedre vikardækning og en indsats for at sikre at borgerne oplever de samme medarbejdere i hverdagen, i så høj grad som muligt.

Erhverv- og Beskæftigelse

Jobcentret

I Ballerup Kommune har mere end 200 mennesker været udenfor arbejdsmarkedet uden at få lavet en handleplan i mere end 3 år, en del af dem i mere end 8 år. I budget 2020 er der afsat penge til at de alle kan få en handleplan, at der kan sættes en proces i gang, der enten kan føre de mennesker tættere på arbejdsmarkedet, i arbejde eller på en varig ydelse.

Skæve Boliger for de mest udsatte mennesker

Der er mennesker der af forskellige årsager ikke kan bo i en almindelig bolig, men alle mennesker har brug for tag over hovedet og et sted at høre til. I Enhedslisten er vi virkelig glade for, at vi nu går i gang med at undersøge muligheden for at bygge skæve boliger og om muligt realisere dem. Det vil også betyde at nogle af de mennesker der bor på dyre herberg i andre kommuner vil kunne flytte tilbage til Ballerup.

Løft af kompetencer til mennesker med ingen eller kort uddannelse

Alle medarbejdere med kort eller ingen uddannelse i Ballerup Kommune vil i 2020 få tilbudt FVU kurser. På den måde kan vi give de mennesker der har mindst uddannelse et løft i kvalifikationer i fx dansk, it eller matematik.

Grøn Omstilling, Natur, Miljø og Klima

Vi er alle nødt til at tage ansvar, hvis det skal lykkes at skabe en fremtid, hvor vi bruger færre ressourcer, passer på naturen og reducerer klimabelastningen - det gælder også Ballerup Kommune.

I Enhedslisten er vi rigtig godt tilfredse med at vi nu laver en større indsats der skal styrke naturen, i form af en kortlægning, så vi får viden der fortæller os hvilken tilstand vores forskellige naturområder er i og hvordan de forskellige områder kan opnå den bedst mulige tilstand. Men vi skal ikke vente med at handle til kortlægningen er færdig, allerede fra årsskifte skal al vedligeholdelse i de grønne områder også fremme naturen.

Affaldssortering er i gang med at blive bredt ud til alle i hele kommunen, frivillige samler affald ind der ligger i naturen og deres indsats understøttes nu i større omfang og nu skal også de virksomheder der slår græs på offentlige arealer sikre at der ikke er plast på arealet, inden græsset slås.

Natur Formidlingstilbud til dagtilbud styrkes, så flere børn kan få glæde af tilbuddet.

Klimaet styrkes med flere indsatser, først og fremmest skal der laves en overordnet klimapolitik og for Enhedslisten har det været væsentligt at der bliver afsat penge til at realisere de beskrevne indsatser i strategien. Vi skal i gang med at tage ansvar for ressourceforbruget i hverdagen og derfor skal der fokus på klimarigtig adfærd ude på skolerne, vi skal have udfaset vand på plastflasker, erstattet plast engangsservice med miljøvenlige produkter eller porcelæn og ikke mindst skal vi have reduceret standbyforbruget, altså alt det overflødige energiforbrug fx uden for åbningstid eller i ferier.

Grøn mobilitet

Transportsektoren udgør en væsentlig klimabelastning, hvorfor grøn mobilitet er essentielt for at reducere CO2-udledningen, derfor er det rigtig godt at vi nu får lavet en samlet busanalyse, så vi kan blive klogere på hvilke busservices der bedst kan hjælpe de mennesker der ikke bruger almindelig offentlig transport.
Flextrafik er i dag en dyr særløsning, der i stedet for at integrere med den resterende offentlige transport konkurrerer med den. Vi er derfor glade for at sætte et forsøg i gang med Flex Plus, det er en helt ny form for flextrafik, som integrerer med rejseplanen, og fungerer som bindeled mellem de strækninger, hvor det offentlige kører og der hvor det, på nuværende tidspunkt, er forventningen at du selv står for transporten. Det betyder fx at du vil kunne blive kørt fra Ballerup St. til hjemmet hvis der ikke kører en bus.
I Enhedslisten er vi spændte på om Flex Plus på sigt vil kunne få flere til at vælge det offentlige til.

Den mest klimavenlige transportform er at bruge cyklen og at gå, derfor er Enhedlisten glade for at der er afsat 2 mio. kr. kun til cykelstier og 6,5 mio. til fortove, cykelstier og veje mm. så cykelturen bliver mere behagelig uden bump og huller.

Afbureaukratisering

Det er vigtigt at institutioner og hele distrikter kan afprøve alternativer til dokumentation og andre opgaver der kommer fra kommunalbestyrelsen eller Christiansborg. Vi håber der er mange institutioner og distrikter der vil gøre brug af muligheden. Så vi frigør mest mulig tid til at pædagoger kan være sammen med børnene, lærerne kan bruge tid med elever og plejepersonale kan bruge tid med de mennesker, der har behov for dem.