Enhedslisten er med i Budget 2019 for Ballerup Kommune

Vi har indgået et grønt og socialt stærkt budget i dag. Budgettet er både solidt og understøtter nogle af de ting vi har været udfordret på derfor vil Ali Abbasi og Stine Rahbek Pedersen der er Enhedslistens folkevalgte i Kommunalbestyrelsen fortælle hvad vi mener er de bedste og vigtigste ting i budgettet.

 

Børn og Familie
Det skal gøres tydeligere for skolerne at vi som kommunalbestyrelse er imødekommende overfor, at klasserne kan søge om en afkortning af skoledagen ved at to voksne i to timer konverteres til to voksne i en time og en times kortere skoledag. Jeg mener det er et meget vigtigt signal vi som kommunalbestyrelse sender til skolerne om at det er legitimt at søge dispensation og næsten lige så vigtigt er det at der er afsat penge til skolerne så de kan holde BFOen åben en time tidligere, når der er klasser, der får dispensation. Det er noget af det vigtigste der er sket i de år Enhedslisten har været med i Kommunalbestyrelsen. Siger Stine Rahbek Pedersen, der er medlem af Børne og Skoleudvalget, og lægger vægt på at det er vigtigt at vi bruger dispensationsmuligheden aktivt, eksempelvis når børn er særligt udfordret i specialklasserne, sidder og sover eller slås i de sidste timer fordi de ikke kan magte den lange skolearbejdsdag.

Vi skal investere tidligt i børn og familier så børnene i Ballerup får en god barndom og det er penge der senere spares, fordi en tidlig indsats er billigere end en sen indsats.

I Enhedslisten er vi godt tilfredse med, at budgettet rummer 1 mio kr. Til barnets første 1000 dage, de penge skal hjælpe de familier og børn, der er udfordret og har et behov for hjælp. Dertil kommer 1/2 mio. kr. til familiehuset, i hvert af de kommende fire år. Årsagen til at det er nødvendigt er at investere i familiehuset er, at Ballerup Kommune har investeret i en tidlig indsats, hvor der er ansat flere socialrådgivere, de skal finde og hjælpe de familier og børn, der er udfordret. Indsatsen fører til at flere børn end forventet skal have hjælp, derfor er det afsat 1/2 mio i budgettet.

Flere penge til Samspal, hvor undervisere fra specialklasserne kommer ud i klasserne og bidrager med deres kompetencer og give faglig sparring

BFOernes økonomi på to skoler er presset fordi der er lavet en ressourcetildelingsmodel hvor der bruges et grovmasket socioøkonomisk indeks. For at imødegå de negative konsekvenser ressourcetildelingsmodellen medfører, fik vi en lille håndsrækning til de BFOer der er hårdest ramt, så de kan søge en pulje på 250.000 kr. i 2019

Billige boliger
De mennesker der er ramt af 220 timers reglen, integrationsydelse og lignende har meget svært ved at finde en bolig de kan betale. Ali Abbasi der er gruppeformand i Enhedslisten er rigtig godt tilfreds med, at der er afsat 8 mio. Kr. i grundkapital i budgettet til at etablere billige boliger, til dem der har de laveste indtægter.

Natur og Miljø
Naturkvaliteten er prioriteret og der er afsat 200.000 kr. de næste tre år til det kommende arbejde i naturkvalitetsudvalget. Det betyder at det nye Naturkvalitetsudvalg har mulighed for at sætte fuldt blus på indsatser for biodiversiteten, oplevelser og samskabelse om naturen i Ballerup og bringe forslagene videre til Teknik- og Miljøudvalget.
I budgettet er der særlig en konkret grøn indsats jeg gerne vil fremhæve og det er en positiv besparelse, idet vi vil lade græsarealer være indtil blomsterne har blomstret og bier og andre insekter har nydt godt af deres nektar. Det er et tiltag der vil kunne ses på mange af de offentlige græsarealer, hvor vi der bor i kommunen vil opleve at nogle af de kortklippede plæner vil udvikle sig til blomsterenge. Understreger Stine Vi har allerede holdt det første møde og jeg gik derfra med store forhåbninger til det kommende arbejde, hvor jeg tror på vi kan lavene reel forbedring af biodiversiteten i Ballerup Kommunes naturkvalitet og biodiversitet.

Klima er prioriteret
Der er afsat 10 mio. til energiforbedringer i Kommunens egne bygninger, det er tiltrængt idet energiforbruget i kommunens egen bygningsmasse kun er faldet marginalt de seneste mange år.

Kultur og fritid
Museet er friholdt for besparelser - det er vigtigt, at vi er et samfund hvor kulturen er for alle, hvor der er mulighed for at blive klogere på vores fælles fortid på Museet i Pederstrup, hvor folkeoplysningsaktiviteterne er tilgængelige og nærværende.
Bibliotekerne er en væsentlig del af vores kommune og derfor er vi glade for at den besparelse på 600.000 kr. der var lagt op til blev halveret. Vi mener dog bibliotekerne er besparet mere end rigeligt, og Enhedslisten vil ikke være med til at spare yderligere i næste budget.

Blokhytten skal renoveres for 600.000 kr. Det er tiltrængt at få hytten istandsat og moderniseret så den bliver rar og indbydende for alle at være i, også dem der gerne vil kunne sove i fred i sin sovepose uden besøg af hverken seks eller ottebenede gæster.

Klager
Det har været vigtigt for mig, at få igangsat en proces der skal reducere antallet af klager, fordi de er udtryk for en alt for stor utilfredshed blandt os, der bor i Ballerup Kommune, fortæller Ali. Derfor har vi i Enhedslisten ønsket at få afsat midler til en klagedrevet inovationsproces, hvor vi med afsæt i andre kommuners erfaringer, sætter en proces i gang, der skal skabe større tilfredshed med den kommunale sagsbehandling så antallet af klager reduceres.

Økonomi
Alle kommunens puljer skal synliggøres og det skal være tydeligt, hvem der kan søge dem. For os i Enhedslisten er det vigtigt, at der er transparens og derfor er vi godt tilfredse med, at alle de midler der er afsat i de kommunale puljer fremover skal fremgå af kommunens interne og eksterne hjemmesider. Alle skal kunne finde informationen om hvem der kan søge puljerne og hvad der kan søges til.

I Enhedslisten har vi igennem året været rigtig kede af de de budgetoverskridelser der har været på det specialiserede voksen og børneområde. Vi er meget positive over for de mange initiativer der er igangsat for at få styr på denne udvikling og vi forventer at det i år er sidste år budgetoverskridelserne på disse to områder forekommer - dermed ser vi også frem til at indkøbsstop og hele eller delvise udgiftsstop er historie.

Der er mange flere gode ting i budgettet, og fra Enhedslisten skal der lyde en tak for en rigtig god proces til alle partierne i Kommunalbestyrelsen.